Absolute Dualiteit

Inleiding

Een dualiteit. Wat is een dualiteit? Het is de term die gebruikt wordt voor alles wat bestaat uit een paartje tegenstellingen. De meest bekende dualiteit is wel ‘plus’ en ‘min’. Of het nou om electronica gaat (batterijen), of wanneer men het over mensen heeft, ‘wij’ en ‘zij’, ‘vriend’ en ‘vijand’ enzovoorts, het zijn allemaal dualiteiten. Een andere bekende is ‘liefde’ en ‘haat’. Dus, wat is nu de ‘absolute’ dualiteit? Laten we hier eens naar kijken als nog weer een dualiteit. De tegenstelling van de absolute dualiteit zou dan de kunstmatige dualiteit zijn. Een kunstmatige dualiteit is een dualiteit die door mensen wordt bedacht en dus van nature kunstmatig is. Voorbeelden hiervan zijn dualiteiten over religiën en rassen heen en zelfs over werelddelen heen, zoals ‘zwart’ versus ‘blank’, ‘Christendom’ versus ‘Islam’, ‘mensen’ versus ‘buitenaardsen’, het ‘Westen’ versus het ‘Oosten’, ‘man’ versus ‘vrouw’ enzovoorts. Vaker dan niet proberen mensen van een kwaadaardige natuur deze kunstmatige dualiteiten in het leven te roepen, aan te zwengelen en uit te buiten vanwege verscheidene redenen die ik hier nu niet ga aanhalen, dan behalve te stellen dat het opzetten van mensen tegen elkaar een geliefde (oorlogs)tactiek is. Ik heb hier jaren geleden over geschreven op een online forum, u kunt het bericht hier lezen. Het geeft het beeld van de toestand van onze wereld in een notendop weer. Het onderwerp van die discussie draait om een investering van een Russische miljardair in het zoeken naar buitenaards leven. En met dit komen we weer terug op de absolute dualiteit. Als dit dan de tegenstelling van een kunstmatige dualiteit is zoals met de voorbeelden beschreven, wat zou dit dan omvatten? Wel nu.. misschien heeft u het al geraden:

Goed versus Kwaad 

De absolute dualiteit is de ‘Goed’ versus ‘Kwaad’ dualiteit. Bijna iedereen heeft waarschijnlijk wel op de één of andere manier van deze dualiteit gehoord. En tegelijkertijd ben ik er zeker van dat u mensen heeft ontmoet die u poogden te overtuigen dat deze dualiteit niet bestaat en dat het concept ‘goed’ en ‘kwaad’ slechts subjectief is, veelal wetenschap aanhalend om te stellen dat alles niet meer dan pragmatisch is. Juist dit blijkt een kronkel te zijn, aangezien in onze gemeenschappen een beeld wordt gepromoot dat op zijn minst het bestaan van ‘Goed’ aanduidt. Denk hierbij aan liefdadigheid met de honderden, zo niet duizenden aan organisaties die draaien om liefdadigheid. Dit beeld is niet slechts beperkt tot liefdadigheid. We denken ook graag dat gemeenschapsorganisaties zoals de politie worden geacht goedaardig te zijn. Gelukkig zijn de meesten van hen dat wel en soms komt men hartverwarmende verhalen tegen. Toch zullen sommige mensen u proberen te overtuigen dat ‘kwaad’ niet bestaat. Maar, zoals een dualiteit suggereert, zijn er altijd twee zijden. Ik denk dat de meesten wel beter weten.

De absolute dualiteit kan makkelijk bewezen worden. Al dat men hoeft te doen is een voorstelling te maken van een rij mensen. Een rij mensen die bestaat uit mensen van verschillende religiën, rassen en huidskleur. Stel dan een persoon voor, we noemen hem ‘X’, aan het begin van deze rij, terwijl we hem incognito maken om elk vooroordeel jegens ‘X’ weg te nemen. Wanneer deze persoon zou beginnen met het geven van brood en water, de rij langsgaand, zou het niet lang duren voordat de mensen in de rij hem gaan waarderen. Tegen het einde van de rij zou hij zelfs op handen gedragen kunnen worden door de mensen in de rij die hij al gepasseerd is! Nu is dit een hypothetisch scenario, maar in essentie is dit hoe liefdadigheid er uit ziet.

Laten we nu opnieuw beginnen met persoon ‘X’ aan het begin van de rij. In plaats van brood en water rond te delen, geeft hij nu de eerste persoon in de rij een klap in het gezicht. Diegene zal dat niet waarderen en zal of terugslaan of anderzijds kenbaar maken dat niet meer te doen. Dan geeft deze ‘X’ de tweede persoon in de rij een klap in het gezicht. Deze tweede persoon zou ook een vorm van vergelding laten blijken. Nadat ‘X’ verder gaat naar de derde persoon, deze in het gezicht slaand, zullen de eerste twee die het handelen van ‘X’ hebben gadegeslagen zich er mee gaan bemoeien en de derde persoon helpen. Deze persoon ‘X’ zal het einde van de rij niet halen doordat de mensen uit de rij deze persoon zullen aanpakken. Nu is dit opnieuw een hypothetische situatie maar het geeft wel aan hoe kwaadaardigheid er uit ziet, in dit geval fysiek geweld. Het laat zelfs meer zien – hoe mensen niet gerelateerd aan elkaar toch de handen in één slaan en het voor elkaar opnemen als men onrechtvaardigheid jegens anderen opmerkt. Diegene die de kwaadaardige handelt wordt ter verantwoording geroepen, terwijl diegenen die verhaal halen worden gesteund en niet verantwoordelijk worden gehouden. Het laat zien dat ‘goede’ waarden ‘kwade’ waarden overstijgen en deze geen kans geven zich te manifesteren. In sommige visies wordt dit principe ‘kosmische wetgeving’ dan wel ‘kosmisch recht’ genoemd. Het recht te verdedigen tegen en het handelen tegen kwaadaardigheid.

Ondanks dat ‘goed’ en ‘kwaad’ slechts twee woorden zijn, gaat het daadwerkelijk om de (a)morale normen en waarden die zij verwoorden. Beide woorden omvatten universele, wereldwijd erkende normen en waarden met betrekking tot de mens als een spirituele eenheid (gevoel- en zielgebaseerd) en zijn dus alles behalve pragmatiek! Hieronder vind u een tabel dat een aantal van deze gemeenschappelijke normen en waarden die worden geassocieerd met hetzij ‘goed’ of ‘kwaad’:

Goed Kwaad
Geheeldienst Zelfdienst
Bevorderlijk Schadelijk
Waarheid
Liefde
Gelijkheid
Integriteit
Eerlijkheid
Bescheidenheid
Vriendelijkheid
Medeleven
Empathie
Vrede
Deceptie
Ego
Superioriteit
Hypocrisie
Leugen
Arrogantie
Afkeer
Hebzucht
Jaloersheid
Haat

Zoals gezegd, deze dualiteit van (a)morale normen en waarden worden universeel erkend en worden dus wereldwijd als dusdanig erkend, ongeacht religie, ras en cultuur. Deze dualiteit overstijgt al deze begrippen. En dat is waarom dit de Absolute Dualiteit genoemd kan worden, om het te onderscheiden van al deze kunstmatige dualiteiten die eerder in dit artikel zijn beschreven.

Zo lang mensen een keuze hebben tussen ‘goed’ en ‘kwaad’, zal deze Absolute Dualiteit feitelijk zijn. In de realiteit heeft niet iedereen zo’n bewuste keuze gemaakt en kunnen mensen door het leven heen tussen beide zijden schipperen; doorgaans goedaardig handelend met hier en daar, al dan niet wetend, kwaadaardigheid van verschillende graad. Anderen hebben een bewuste keuze gemaakt en overwegen hun handelen in acht van hun keuze. Dus nee, het is echt niet allemaal zo tweezijdig!

Achter de Sluier 

Als mensen van nature kwaadaardig gedrag bestraffen, of het nu door het recht in eigen handen nemen is, of door middel van wet en justitie, zou men denken dat kwaadaardig gedrag binnen de perken zou moeten blijven en gegeven de vooruitgang van onze beschaving, tot een minimum beperkt zou moeten zijn. Toch lijkt dit niet helemaal het geval te zijn. De wereld zit nog vol met allerlei soorten kwaadaardigheid wat mensen met verwarring en cognitieve dissonantie opzadelt, zoals ik beschreef in de eerste blog post voor deze website. Denk aan dingen zo als oorlogen of oorlogsdreiging, mensenhandel, kindermisbruik, moord en zelfs nog verschrikkelijkere misdaad. Veelal denken we graag dat we in een beschaafde wereld leven wanneer wij over de Westerse wereld spreken, waar alles goed is en is omgeven met liefdadigheid. Hoe kan dit dan toch allemaal mogelijk zijn?

De grootste kunst van de Duivel was het overtuigen van de wereld dat hij niet bestaat.

Dat is omdat het kwaad in de vorm van kwaadaardige samenspannende mensen extreem handig is in het verborgen blijven. Het kwaad heeft verhulling nodig. En de beste verhulling voor het kwaad is de sluier van goedheid. Het citaat hierboven is een metafoor, maar het vertelt perfect waarom kwaadaardigheid in serieuze vormen nog steeds stand houdt in onze wereld. Over de eeuwen heen hebben mensen van een kwaadaardige natuur technieken, methodes en doctrine ontwikkeld om zich te verhullen, zodat zij in staat zijn te voorkomen dat zij als kwaadaardig geïdentificeerd worden. Het woord ‘verhullen’ slaat niet zo zeer op fysiek verborgen blijven, maar meer op het verborgen houden van daadwerkelijke bedoelingen en doelstellingen voor het publiek. Fysieke criminaliteit laat sporen achter en kan dus makkelijker opgelost worden in tegenstelling tot mentale criminaliteit. Het is één van de redenen waarom dit soort mensen welke op een gevorderde manier kwaad bedrijven zich niet direct bezondigen aan fysieke criminaliteit en in plaats daarvan bij mentale criminaliteit blijven. Het handelen in de mentale wereld is de steunpilaar van groepen kwaadaardige mensen. Dit handelen staat bekend als… De Leugen. Met gezamenlijke inspanning houden ze sluiers van leugens in stand om verhuld te blijven en gebruiken zij deceptie, bedrog en psychologische oorlogsvoeringstechnieken om hun ware bedoelingen en doelstellingen te bereiken. Een collectief van dit soort mensen wordt een kabaal genoemd. En als dusdanig, kunnen zij, in termen van wet en justitie, als een criminele organisatie worden aangemerkt.

Daar waar een criminele organisatie is, is er samenzwering. En dat is GEEN theorie!

Met deze website bewijs ik dat het bestaan van zo’n kabaal de realiteit is. Ik heb ze gevonden. En de betekenis van het ‘hebben gevonden’ gaat behoorlijk diep zoals de materie op deze website aan zal tonen. Gezien deze kabaal de Westerse wereld beheerst, noem ik deze simpelweg de kabaal. Overal in de wereld is hun handelen merkbaar door alleen maar naar de resultaten te kijken – al de gruwelijke misdaden die gaande zijn, in naar wat men verwacht een beschaafde wereld te zijn; al de oorlogsdreiging.

Een Betere Wereld

Vele religiën en filosofieën spreken wel op de één of andere manier van de Absolute Dualiteit. Religie is altijd al een middel geweest om mensen op het goede spoor te houden. De kwade zijde heeft echter ook een eigen vorm van kwaadaardige religie. Echter overstijgt de Absolute Dualiteit menselijke wezens en strekt door in de wereld van het ongeziene, tot in het universum aan toe. Wat ik hier zeg is dat wij mensen hoogstwaarschijnlijk niet de enige levensvormen zijn in dit universum. De discussie welke ik eerder linkte in dit artikel vormde de basis voor een ander bericht dat ik toen had geplaatst, dat inderdaad, ging over de aannemelijkheid van het bestaan van buitenaards leven. Alleen vanuit een ander perspectief. Vanuit het perspectief van oneindigheid. Na 20 jaar overdenken en beredeneren ben ik tot de conclusie gekomen dat oneindigheid voor drie primaire dimensies feitelijk is waarbij ik dit argument als een basis gebruikte om te suggereren dat de aannemelijkheid van het bestaan van andere levensvormen in ons universum aanzienlijk hoog is. Daarnaast heeft het gegeven van de feitelijkheid van oneindigheid nog meer implicaties. Spirituele implicaties. Religieuze implicaties. Het legitimeert en waarborgt het geloof en vertrouwen in hogere machten buiten onze waarnemingen en ons bewustzijnsquotiënt.

We kijken uiteindelijk allemaal naar dezelfde sterren…

Uiteindelijk kijken wij allen naar dezelfde sterren, dat zelfde universum in, diezelfde oneindige onmetelijkheid in. De Absolute Dualiteit is voornamelijk een spirituele dualiteit en als dusdanig wordt religie enigszins relevant alhoewel het geen vereiste is omdat in de kern, het gaat om een bundel van (a)morale normen en waarden zoals dit artikel uitlegt.

De zoektocht naar een betere wereld begint met deze Absolute Dualiteit, met de herkenning en erkenning van het bestaan van kwaadaardigheid en daarbij met de realisatie dat we ons niet meer moeten laten verleiden tot kunstmatige dualiteiten en gaan samenwerken over de goede zijde van de Absolute Dualiteit om de verschrikkelijke kwaadaardige criminaliteit van deze kabaal die in onze wereld opereert, te ontmaskeren. De strijd tussen goed en kwaad is hoofdzakelijk een spirituele, psychologische strijd.

De kracht van het individu is het kunnen samenwerken als één geheel.

Deze website licht verscheidene aspecten van deze kabaal toe en hoe leden herkend kunnen worden. Drie jaar geleden heb ik een antwoordbericht, welke een weg naar een betere wereld uitstippelt, geplaatst in een discussie over de opmars van en opzichtigheid van de “surveillance staat”. Het is een lange-termijn visie en geformatteerd als een puntenlijst. U kunt het hier lezen.

Op naar een betere wereld, want niets kan een vrijbrief zijn voor het kwaad!